MANAGEMENT CONSULTING
“We give you the strategic solutions to speed up your business”
Book a call from LETO
0
Thông báo

Tư vấn xây dựng mô hình quản trị điều hành doanh nghiệp

Cập nhật:17/09/2019
Lượt xem:230

1. Xây dựng mô hình quản trị điều hành doanh nghiệp là gì?

Với mỗi một loại hình doanh nghiệp sẽ có một mô hình tổ chức quản trị điều hành doanh nghiệp riêng. Luật Doanh nghiệp năm 2014 đã quy định mô hình tổ chức quản trị điều hành doanh nghiệp cho từng loại doanh nghiệp như: Công ty TNHH, Công ty Cổ phần, Công ty Hợp danh…
Tuy nhiên, chúng ta thấy rằng các quy định về việc tổ chức quản trị điều hành doanh nghiệp tại Luật doanh nghiệp có những quy định mang tính chất tùy nghi và cũng có những quy định mang tính bắt buộc. Do vậy, khi xây dựng mô hình quản trị điều hành doanh nghiệp không chỉ căn cứ vào quy mô, mục tiêu hay đặc điểm riêng của từng doanh nghiệp, mà còn phải tuân thủ theo các quy định mang tính bắt buộc của Luật Doanh nghiệp về mô hình quản trị điều hành tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp.
Ví dụ: Điều 134 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định mô hình quản trị điều hành doanh nghiệp đối với Công ty Cổ phần được tổ chức theo một trong hai mô hình hai cấp hoặc ba cấp như sau:
 • Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp công ty cổ phần có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của Công ty thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát.
 • Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp này ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị. Các thành viên độc lập thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành công ty.
Trong trường này, doanh nghiệp được phép lựa chọn một trong hai mô hình quản trị điều hành trên sao cho phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp mình.
Như vậy, xây dựng mô hình quản trị điều hành doanh nghiệp là việc lựa chọn mô hình phù hợp với quy định của pháp luật và mục tiêu hoạt động phát triển của doanh nghiệp. Từ đó, xây dựng các cơ quan, tổ chức tương ứng với mô hình lựa chọn, xây dựng hệ thống các quy chế quản trị điều hành doanh nghiệp và quy chế phối hợp trong quá trình quản trị điều hành doanh nghiệp của các cơ quan, tổ chức này. 

2. Hoạt động tư vấn xây dựng mô hình quản trị điều hành doanh nghiệp từ LETO:

 • LETO sẽ nghiên cứu thực trạng mô hình tổ chức quản trị hiện hành của doanh nghiệp và mục tiêu định vị Doanh nghiệp mà các Chủ sở hữu hướng tới, từ đó đưa ra báo cáo, phân tích các hiện trạng đồng thời đề xuất mô hình quản trị mới phù hợp cho doanh nghiệp;
 • LETO xây dựng mới mô hình quản trị điều hành cho doanh nghiệp;
 • Soạn thảo các quy chế quản trị điều hành theo mô hình mới cho doanh nghiệp;
 • Hướng dẫn doanh nghiệp triển khai, áp dụng mô hình quản trị mới;

3. Quy trình tư vấn xây dựng mô hình quản trị điều hành doanh nghiệp khi khách hàng hợp tác với LETO:

 • Bước 1: Khác hàng cung cấp cho LETO các thông tin về cơ cấu tổ chức, mô hình vận hành doanh nghiệp hiện tại, lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp;
 • Bước 2: LETO tư vấn tổng thể các vấn đề đối với mô hình quản trị hiện tại của khách hàng;
 • Bước 3: Ký hợp đồng dịch vụ;
 • Bước 4: Tư vấn, đề xuất và xây dựng mô hình quản trị điều hành doanh nghiệp phù hợp cho khách hàng;
 • Bước 5: Hướng dẫn triển khai và phối hợp giám sát quá trình triển khai mô hình và quá trình thực thi quy chế vận hành;
Vui lòng liên hệ với LETO để được tư vấn chi tiết và cung cấp dịch vụ Xây dựng mô hình quản trị điều hành doanh nghiệp, giúp khách hàng có một mô hình tối ưu trong việc quản lý và vận hành doanh nghiệp.
Ngọc Mai - Chuyên gia quy trình hóa và kiểm soát tuân thủ
Giới thiệu LETO tại đây!
Các chương trình đào tạo tại LETO tại đây!
Liên hệ với LETO qua Facebook: Công ty Luật LETO
Kênh video tư vấn pháp luật miễn phí: Youtube Công ty Luật LETO
Bộ tài liệu pháp lý và quản trị nội bộ Doanh nghiệp: Tài liệu pháp chế
LETO Strategic Solutions
LETO Strategic Solutions
1900 6258
Đặt một cuộc hẹn dưới đây để chúng tôi gọi điện tư vấn cho bạn!
Form đăng ký
Gửi thông tin
0943393223
A11 Toong, 2nd floor, 25T2 Building, Hoang Dao Thuy Str., Cau Giay Dis., Hanoi, Vietnam
Skype: kientran.lawyer
0943393223
Hàng mới Khuyến mại Liên hệ Giỏ hang