MANAGEMENT CONSULTING
“We give you the strategic solutions to speed up your business”
Book a call from LETO
0
Thông báo

SCALE UP

In 2010, our tax group - NICE Accounting - was established alongside LETO Law Firm to serve the needs of corporate customers, including FDI enterprises. 
Our tax team includes CPA, Tax attorney, Registered tax agent and many years of experience tax professionals who are familiar with the Vietnamese tax system and are familiar with all aspects of Corporate taxes such as:
Tax declaration,
Financial report,
Taxpayer,
Tax refund,
Tax incentives,
Complain,
To initiate an administrative lawsuit in the tax domain,
Build financial records to raise funds,
In-depth financial verification in M&A,
Financial planning and IPO documents.
This comprehensive expertise sets us apart from other Tax Agents, allowing us to advise our clients comprehensively.
In addition, NICE Accounting also successfully organized accounting training programs, completely differentiating the training programs of the parties, helping a CEO or anyone, no need any knowledge of accounting, can understand proficient in accounting - tax for your business.

Vào năm 2010, nhóm thuế của chúng tôi - NICE Accounting - đã được thành lập bên cạnh Hãng luật LETO để phục vụ nhu cầu của khách hàng Doanh nghiệp, bao gồm cả Doanh nghiệp FDI. 
Nhóm thuế của chúng tôi bao gồm CPA, Luật sư thuế, Đại lý thuế đã đăng ký và các chuyên gia thuế nhiều năm kinh nghiệm, những người thông thạo hệ thống thuế của Việt Nam và thông thạo tất cả các vấn đề thuộc khía cạnh thuế của Doanh nghiệp như: 

  • Kê khai thuế,
  • Báo cáo tài chính,
  • Nộp thuế,
  • Hoàn thuế,
  • Ưu đãi thuế,
  • Khiếu nại,
  • Khởi kiện hành chính trong lĩnh vực thuế,
  • Xây dựng hồ sơ tài chính để gọi vốn,
  • Thẩm tra chuyên sâu về tài chính trong M&A,
  • Lập kế hoạch tài chính và hồ sơ IPO.

Kiến thức chuyên môn toàn diện này giúp chúng tôi khác biệt với các Đại lý thuế khác, cho phép chúng tôi tư vấn cho khách hàng của mình một cách toàn diện.
Bên cạnh đó, NICE Accounting cũng tổ chức thành công các chương trình đào tạo kế toán, khác biệt hoàn toàn các chương trình đào tạo của các bên, giúp một CEO hay bất kỳ ai, không cần có nền tảng kiến thức về kế toán, có thể hiểu thành thạo về kế toán - thuế cho Doanh nghiệp của mình.

Tài chính Doanh nghiệp

11/01/2021 - 1648 lượt xem
Xem chi tiết

Dịch vụ Kế toán thuế

13/10/2020 - 1715 lượt xem
Các dịch vụ kế toán thuế của chúng tôi giúp bạn có được sự tin tưởng và luôn dẫn đầu, cho phép bạn quản lý thuế của mình một cách chính xác, minh bạch, an toàn và quan trọng là real time.
Xem chi tiết

IPO Consulting

13/10/2020 - 2951 lượt xem
Chúng tôi tư vấn và cố vấn cho SMEs các giải pháp chiến lược để phát hành chứng khoán lần đầu ra công chúng - phương thức huy động vốn đỉnh cao cho phép các Công ty huy động được một lượng tiền lớn từ công chún ...
Xem chi tiết
BÀI VIẾT MỚI
info@leto.vn
Hanoi, Vietnam
Skype:
info@leto.vn
Hàng mới Khuyến mại Liên hệ Giỏ hang