MANAGEMENT CONSULTING
“We give you the strategic solutions to speed up your business”
Book a call from LETO
0
Thông báo

Quyết định 15 - Thủ tục hưởng trợ cấp khó khăn do đại dịch COVID-19

Cập nhật:25/04/2020
Lượt xem:213
Ngày 24/02/2020 vừa qua, Thủ tướng Chính Phủ đã ban hành Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg hướng dẫn áp dụng biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
Theo đó, Quyết định 15 đã quy định rõ về điều kiện và thủ tục để thực hiện việc đăng ký và xét hưởng trợ cấp của Chính Phủ cho 06 loại đối tượng được hưởng trợ cấp hỗ trợ khó khăn. Chi tiết như sau:
  Điều kiện Thủ tục
Người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động và nghỉ việc không lương
 1. Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương 01 tháng liên tục trở lên, từ ngày 01/04 đến 30/06, và ngày bắt đầu hoãn/nghỉ từ 01/04 đến 01/06/2020;
 2. Đang tham gia BHXH bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi tạm hoãn/nghỉ không lương;
 3. Làm việc tại các Doanh nghiệp không có doanh thu hoặc không còn nguồn tài chính để trả lương (sau khi đã sử dụng các quỹ dự phòng tiền lương, nguồn lợi sau thuế, các nguồn tài chính hợp pháp khác, số dư đến ngày 31/03/2020) do ảnh hưởng đại dịch COVID-19; 
Bước 1: Doanh nghiệp lập Danh sách người lao động đủ điều kiện và gửi cho Công đoàn cơ sở (nếu có) hoặc Cơ quan BHXH để xác nhận;
Bước 2: Trong vòng 03 ngày, Cơ quan BHXH xác nhận Danh sách cho Doanh nghiệp;
Bước 3: Doanh nghiệp nộp hồ sơ kèm Danh sách đã được xác nhận tới UBND cấp Quận/Huyện nơi đặt trụ sở;
Bước 4: Trong vòng 03 ngày, UBND cấp Quận/Huyện thẩm định, trình Chủ tịch UBND Tỉnh/Thành phố;
Bước 5: Trong vòng 02 ngày, Chủ tịch UBND Tỉnh/Thành phố ban hành Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ, đồng thời, chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ.
(Chỉ đạo ai chi trả, thời hạn chi trả như thế nào? Chuyển khoản cho Doanh nghiệp hay đi lĩnh ở đâu thì ...Chưa biết!)
 
Hộ kinh doanh 
 1. Doanh thu khoán đăng ký với cơ quan thuế cho năm 2020 dưới 100 triệu đồng, được xác định ngày 15/01/2020 theo Luật quản lý thuế;
 2. Tạm ngừng kinh doanh từ ngày 01/04/2020 theo Quyết định của Chủ tịch UBND Tỉnh/Thành phố triển khai Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/03/2020 của Thủ tướng Chính Phủ;
Bước 1: Hộ kinh doanh nộp Giấy đề nghị hỗ trợ (theo mẫu) tới UBND cấp Xã/Phường;
Bước 2: Trong 05 ngày, UBND Xã/Phường xác nhận việc tạm ngừng kinh doanh của Hộ kinh doanh, niêm yết công khai, tổng hợp, báo cáo gửi Chi cục Thuế;
Bước 3: Trong 02 ngày làm việc, Chi cục Thuế thẩm định, trình UBND Quận/Huyện tổng hợp;
Bước 4: Trong 03 ngày, UBND Quận/Huyện rà soát, tổng hợp, trình Chủ tịch UBND Tỉnh/Thành phố;
Bước 5: Trong vòng 02 ngày, Chủ tịch UBND Tỉnh/Thành phố ban hành Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ, đồng thời, chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ. Trường hợp không hỗ trợ thì thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
(Chỉ đạo ai chi trả, thời hạn chi trả như thế nào? Chuyển khoản cho Hộ kinh doanh hay đi lĩnh ở đâu thì ...Chưa biết!)
Người lao động bị chấm dứt Hợp đồng lao động/Hợp đồng làm việc nhưng chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp
 1. Có giao kết Hợp đồng lao động/Hợp đồng làm việc trước ngày 01/04/2020;
 2. Đang tham gia BHXH bắt buộc;
 3. Chấm dứt Hợp đồng lao động/Hợp đồng làm việc trong khoản thời gian từ 01/04/2020 đến hết ngày 15/06/2020;
 4. Không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp
 5. Không có thu nhập hoặc có thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo quy định tại Quyết định 59/2015/QĐ-TTg;
Bước 1: Người lao động nộp Giấy đề nghị hưởng trợ cấp (Theo mẫu) tới UBND Xã/Phường nơi cư trú;
Bước 2: UBND Xã/Phường rà soát, xác định mức thu nhập, tổng hợp danh sách trình UBND Quận/Huyện; 
Bước 3: Trong 02 ngày, UBND Quận/Huyện rà soát, tổng hợp, trình Chủ tịch UBND Tỉnh/Thành phố;
Bước 4: Trong vòng 03 ngày làm việc, Chủ tịch UBND Tỉnh/Thành phố ban hành Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ, đồng thời, chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ. Trường hợp không hỗ trợ thì thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Người lao động không có Hợp đồng lao động mà bị mất việc làm
 1. Mất việc làm và có thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo quy định tại Quyết định 59/2015/QĐ-TTg trong thời gian từ 01/04/2020 đến 30/06/2020;
 2. Cư trú hợp pháp tại địa phương (Có hộ khẩu thường trú hoặc Giấy tạm trú);
 3. Thuộc lĩnh vực phi nông nghiệp, làm một trong những công việc sau: bán hàng rong; buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định; thu gom rác, phế liệu; bốc vác, vận chuyển hàng hóa; lái xe mô tô hai bánh chở khách, xe xích lô chở khách; bán lẻ sổ xố lưu động; tự làm hoặc làm việc tại các Hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe; Đối tượng khác tùy theo UBND Tỉnh/Thành phố xem xét;
Bước 1: Người lao động bị mất việc làm nộp Giấy đề nghị trợ cấp tới UBND Xã/Phường sau ngày 15 hàng tháng; Trường hợp hộ khẩu một nơi, tạm trú một nơi thì nếu hưởng ở nơi có hộ khẩu thì phải có xác nhận của UBND Xã/Phường nơi tạm trú xác nhận việc không đề nghị hưởng trợ cấp, và ngược lại;
Bước 2: Trong 05 ngày làm việc, UBND Xã/Phường tổ chức rà soát, lập danh sách người lao động đủ điều kiện hưởng hỗ trợ với sự tham gia công khai của cộng đồng dân cư, niêm yết công khai danh sách trong vòng 02 ngày, tổng hợp danh sách gửi UBND Quận/Huyện;
Bước 3: Trong 02 ngày, UBND Quận/Huyện rà soát, tổng hợp, trình Chủ tịch UBND Tỉnh/Thành phố;
Bước 4:  Trong vòng 03 ngày làm việc, Chủ tịch UBND Tỉnh/Thành phố ban hành Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ, đồng thời, chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ. Trường hợp không hỗ trợ thì thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Người có công với cách mạng, Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và Đối tượng bảo trợ xã hội
 1. Người có công với cách mạng đang được hưởng trợ cấp hàng tháng (bao gồm cả người thân với người có công với cách mạng đang được hưởng trợ cấp hàng tháng, thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động hàng tháng) trong danh sách hưởng trợ cấp tháng 04/2020;
 2. Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trong Danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đến ngày 31/12/2019;
 3. Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội, có tên trong danh sách hưởng trợ cấp xã hội tháng 04/2020; 
Chủ tịch UBND Tỉnh/Thành phố chỉ đạo rà soát, xem xét, phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời, chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ.
Người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động
 1. Có từ 20% hoặc 30 lao động trở lên đang tham gia BHXH bắt buộc phải ngừng việc từ 01 tháng liên tục trở lên từ ngày 01/04 đến hết 30/06/2020 và đã trả trước tối thiểu 50% tiền lương ngừng việc cho người lao động;
 2. Đang gặp khó khăn về tài chính, không cân đối đủ nguồn để trả lương ngừng việc cho người lao động; đã sử dụng hết quỹ dự phòng tiền lương để trả lương cho người lao động;
 3. không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đến thời điểm 31/12/2019;
Bước 1: Chậm nhất ngày 05 hàng tháng, Doanh nghiệp nộp Giấy đề nghị vay vốn và Danh sách người lao động phải ngừng việc cho UBND Quận/Huyện nơi đặt trụ sở;
Bước 2: Trong 03 ngày, UBND Quận/Huyện rà soát, tổng hợp, trình Chủ tịch UBND Tỉnh/Thành phố;
Bước 3: Trong vòng 02 ngày, Chủ tịch UBND Tỉnh/Thành phố ban hành Quyết định phê duyệt danh sách, gửi cho Chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội và Chủ sử dụng lao động trong danh sách. Trường hợp không phê duyệt thì thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Bước 4: Trong 03 ngày làm việc, Ngân hàng chính sách xã hội phê duyệt cho vay. Trường hợp không cho vay thì thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do; Việc giải ngân được thực hiện đến hết ngày 31/07/2020;
Bước 5: Đến kỳ trả nợ, nếu người sử dụng lao động vay vốn mà không trả được nợ thì Ngân hàng chuyển toàn bộ dư nợ còn lại sang nợ quá hạn và áp dụng lãi suất nợ quá hạn 12%/năm

Tải toàn văn Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg và các Biểu mẫu phụ lục dưới đây!
Trường hợp bạn muốn xin Biểu mẫu dạng file word, vui lòng inbox cho Fanpage LETO để Bộ phận hỗ trợ gửi tặng mẫu cho bạn!

-- Từ Trần Kiên - Management Adviser --

Tham khảo thêm về LETO:
Giới thiệu LETO tại đây!
Các chương trình đào tạo tại LETO tại đây!
Dự án dịch thuật LETOtrans
Dự án sách luật chuyên khảo & sách kinh doanh LETObooks
Liên hệ với LETO qua Facebook: Công ty Luật LETO
Kênh video tư vấn pháp luật miễn phí: Youtube Công ty Luật LETO
Bộ tài liệu pháp lý và quản trị nội bộ Doanh nghiệp: Tài liệu pháp chế
Khóa học Pháp chế Doanh nghiệp chuyên sâu (hỗ trợ đầu ra bởi LETOhr): Khóa học pháp chế
 
LETO Strategic Solutions
LETO Strategic Solutions
1900 6258

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

0972768558
A11 Toong, 2nd floor, 25T2 Building, Hoang Dao Thuy Str., Cau Giay Dis., Hanoi, Vietnam
Skype: kientran.lawyer
0972768558
Hàng mới Khuyến mại Liên hệ Giỏ hang