MANAGEMENT CONSULTING
“We give you the strategic solutions to speed up your business”
Book a call from LETO
0
Thông báo

Quản lý vi phạm hợp đồng

Cập nhật:20/09/2021
Lượt xem:755

Không thể tránh khỏi trường hợp bất cứ nơi nào có quy tắc, một lúc nào đó, ai đó sẽ phá vỡ quy tắc đó. Việc vi phạm hợp đồng xảy ra thường xuyên, nhưng chúng không phải là một vấn đề lớn nếu chúng được quản lý một cách chính xác.
Không tuân thủ bất kỳ nghĩa vụ hợp đồng nào, vi phạm các quy tắc đã thỏa thuận của giao kết, là vi phạm hợp đồng và có thể dẫn đến tranh chấp. Cũng như các quy tắc xã hội khác, có những hậu quả cho những hành động như vậy.
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ đề cập đến:
 • Vi phạm hợp đồng xảy ra như thế nào
 • Các loại vi phạm hợp đồng
 • Các biện pháp xử lý vi phạm hợp đồng thông thường
 • Các yếu tố quyết định khởi kiện vi phạm
 • Các biện pháp bảo vệ thông thường chống lại việc khiếu nại vi phạm hợp đồng

Vi phạm hợp đồng xảy ra như thế nào?

Vi phạm hợp đồng thường xảy ra nhất là do bên liên quan không thực hiện nghĩa vụ trong thời gian quy định. Điều này có thể xảy ra do lỗi ngẫu nhiên hoặc cố ý, do sơ suất hoặc do sự can thiệp của một bên khác.
Việc không thực hiện có thể là toàn bộ hoặc một phần, hoặc dưới hình thức ít hơn mức tiêu chuẩn đã đặt ra.

“Trong trường hợp việc không thực hiện khiến bên bị vi phạm phải chịu một tổn thất nào đó, thì bên bị vi phạm có thể được yêu cầu bồi thường đầy đủ cho tổn thất đó.”

Nếu các bên muốn hạn chế hoặc áp dụng các trách nhiệm pháp lý hoặc biện pháp khắc phục cụ thể đối với một số loại vi phạm nhất định, họ có thể quy định như vậy trong hợp đồng.
Tuy nhiên, nếu họ không làm điều này, có thể có các quy tắc pháp lý, mặc định có thể dẫn đến trách nhiệm pháp lý không giới hạn cho bên vi phạm. Ở hầu hết các quốc gia, hệ thống pháp luật có các quy định xử lý vi phạm hợp đồng mà không cứ phải quy định rõ ràng trong hợp đồng. 

Bốn ví dụ về vi phạm hợp đồng phổ biến:

Có thể phân loại bốn loại vi phạm hợp đồng phổ biến theo hai thuộc tính cơ bản.

1. Thời gian

Thuộc tính này tiết lộ ‘thời điểm’ vi phạm hợp đồng tương đối:
Thực tế vi phạm hợp đồng. Đã xảy ra vi phạm hợp đồng - dịch vụ không được cung cấp/Hàng hóa không được giao vào ngày đã thỏa thuận. 
Dự kiến vi phạm hợp đồng. Theo thông báo từ bên có nghĩa vụ trước thời gian thực hiện nghĩa vụ, rằng các bên sẽ không thực hiện giao – nhận vào thời điểm đã thống nhất như đã hứa.

2. Mức độ nghiêm trọng

Thuộc tính này phân loại các phân nhánh thực tế, dự kiến hoặc có thể xảy ra khi vi phạm hợp đồng:
Vi phạm hợp đồng trọng yếu. Một sự vi phạm hợp đồng với những thiệt hại đáng kể, nghiêm trọng. Những vi phạm như vậy thường liên quan đến việc không thực hiện một điều khoản thiết yếu hoặc cơ bản của hợp đồng, một điều quan trọng đến mức vi phạm có thể được đề cập rõ ràng trong hợp đồng và việc xảy ra có thể được coi là không thực hiện hợp đồng. Việc một bên không giao hàng đúng ngày có thể coi là một vi phạm nghiêm trọng nếu việc giao hàng này là rất quan trọng và có thể gây hậu quả lớn. 
Vi phạm hợp đồng nhẹ. Mọi vi phạm hợp đồng không được coi là trọng yếu, nhưng vẫn là vi phạm. Việc một bên không thanh toán hóa đơn trước ngày đến hạn có thể được coi là một vi phạm nhỏ dẫn đến việc bị tính lãi trên số tiền chưa thanh toán cho đến khi bên bán nhận được thanh toán.

Các biện pháp khắc phục chung cho việc vi phạm hợp đồng

Như đã đề cập ở trên, một hợp đồng có thể xử lý rõ ràng một số loại vi phạm hợp đồng. Bên vi phạm có thể được yêu cầu khắc phục vi phạm trong một thời hạn cố định hoặc đối mặt với các chế tài đã thỏa thuận cho đến, bao gồm cả việc chấm dứt hợp đồng.
Ngoài ra, một biện pháp xử lý cụ thể cho một “vi phạm trọng yếu” có thể gọn gàng bằng một chế tài cho phép chấm dứt hợp đồng ngay lập tức.
Kiện tụng là lựa chọn cuối cùng, trong đó bên bị vi phạm sẽ kiện bên vi phạm vì vi phạm hợp đồng. Nếu một tòa án thấy rằng vi phạm yêu cầu khởi kiện là có cơ sở, có một số biện pháp khắc phục mà tòa án đưa ra có thể áp dụng.

Thiệt hại

Các khoản tiền mà tòa án đã xác định cần được bên vi phạm phải trả cho bên bị vi phạm được gọi là tiền bồi thường thiệt hại.
“Yêu cầu bồi thường thiệt hại cuối cùng dựa trên bằng chứng về tổn thất của bên bị vi phạm, mối liên hệ nhân quả giữa thiệt hại và hành vi vi phạm hợp đồng và nỗ lực của bên bị vi phạm để giảm thiểu tổn thất sau khi vi phạm xảy ra.”
Lưu ý rằng bất kỳ đóng góp nào vào vi phạm của bên bị vi phạm sẽ được xem xét để xác định mức độ thiệt hại đã xảy ra.
Có một số loại thiệt hại hợp đồng, tùy thuộc vào ý nghĩa pháp lý liên quan. Các loại thiệt hại phổ biến nhất bao gồm:
 • Bồi thường: một khoản bồi thường cho những mất mát bên bị vi phạm phải chịu. Về mặt pháp lý, mục đích của khoản tiền này là bảo toàn lợi ích cho bên bị vi phạm theo mục đích tham gia hợp đồng.
 • Thanh lý: các khoản bồi thường thiệt hại theo thỏa thuận trong hợp đồng giữa các bên, phải thanh toán trong các trường hợp vi phạm quy định. 
 • Mất cơ hội: bên bị vi phạm có thể mất các cơ hội kinh doanh kỳ vọng trong trường hợp bên vi phạm không vi phạm và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo hợp đồng.
 • Danh nghĩa: một mức thiệt hại thấp khi thừa nhận rằng mặc dù hợp đồng bị vi phạm nhưng nó không gây ra bất kỳ thiệt hại thực sự nào cho bên không vi phạm.
 • Chi tiêu lãng phí: thiệt hại cho bên bị vi phạm phải chi phí xử lý các vấn đề với kỳ vọng bên vi phạm sẽ thực hiện được đầy đủ nghĩa vụ theo hợp đồng.

Lệnh của Tòa án

Tòa án có thể đưa ra một lệnh tư pháp dưới hình thức một lệnh:
 • Ngăn chặn bên vi phạm ngay từ đầu hoặc tiếp tục một hành động đe dọa hoặc xâm phạm quyền hợp pháp của bên bị vi phạm, hoặc
 • Buộc bên vi phạm thực hiện một hành động nhất định, chẳng hạn như bồi thường cho bên không vi phạm.
Lệnh cấm thường là một biện pháp ngăn chặn khẩn cấp nhằm duy trì hiện trạng cho đến khi tòa án có thể xét xử vụ việc tranh chấp.
Quyền lực cưỡng chế của tòa án có thể được áp dụng đối với bên vi phạm nếu vi phạm các điều khoản của lệnh. Những biện pháp cưỡng chế đó có thể liên quan đến các biện pháp tài chính.

Chấm dứt hợp đồng

Một vi phạm nghiêm trọng có thể dẫn đến việc chấm dứt hợp đồng, theo một quyền rõ ràng được quy định trong hợp đồng hoặc theo phán quyết của tòa án.
Cần có sự cẩn thận và tư vấn pháp lý đầy đủ trước khi một bên bị vi phạm thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến việc thực hiện quyền chấm dứt hợp đồng của họ.
Điều này là do vi phạm có thể bị tranh chấp bởi bên kia, họ có thể lập luận rằng có lý do chính đáng cho hành vi vi phạm, một số miễn trừ trách nhiệm của họ đối với vi phạm đó hoặc tồn tại một cơ sở để không bị cưỡng chế để khắc phục vi phạm đó.

“Ngược lại, bản thân quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng của bên không vi phạm có thể được hiểu là vi phạm hợp đồng nếu tòa án xác định rằng khiếu nại vi phạm ban đầu là vô hiệu.”

Các yếu tố trong quyết định khởi kiện

Chỉ vì luật cho phép bạn kiện ai đó vi phạm hợp đồng không có nghĩa là bạn có thể làm hoặc nên làm.
Dưới đây là một số yếu tố cần xem xét.

Bạn có thể thực sự kiện ra tòa không?

Các hợp đồng ngày nay thường quy định các thủ tục giải quyết tranh chấp thay thế biến sử dụng con đường Tòa án thành con đường cuối cùng sau khi tất cả các biện pháp khác đã được thực hiện. Bạn cần hiểu chính xác những lựa chọn nào mà hợp đồng của bạn đã quy định trong vấn đề này.
Nếu không có bất kỳ rào cản hợp đồng nào đối với việc ra tòa, bạn cần xem xét đến yếu tố thời hiệu khởi kiện.
Bên cạnh đó, cơ sở khởi kiện cũng ảnh hưởng đến việc Tòa án sẽ thụ lý vụ án khi bạn khởi kiện. Vì vậy, hãy đảm bảo rằng bạn có đủ các chứng cứ chứng minh về hành vi vi phạm của bên vi phạm.

Bạn có nên ra tòa không?

Có một số khía cạnh cho câu hỏi này:
 • Tất cả các phương pháp giải quyết tranh chấp khác đã được thử chưa? Điều này cần phải được thực hiện theo các thủ tục giải quyết tranh chấp trong hợp đồng, để có cơ sở vụ việc được tòa án thụ lý.
 • Bạn có đủ khả năng để ra tòa không? Việc ra Tòa sẽ khiến cho mọi thông tin về giao dịch được công bố, không còn gì bí mật nữa. Điều này có thể khiến bạn phải trả giá. Nhiều thông tin phải được thu thập về các hành động hoặc không hành động của mỗi bên và hậu quả của chúng. Bạn còn phải tập trung vào nhiều  vấn đề khác, hợp đồng khác, mọi thứ khác. Có đáng để bạn phải phân tâm vào lúc này?
 • Bạn có thể đủ khả năng để thắng  tại tòa án? Mặc dù bạn có thể hoặc đã tin chắc rằng bạn đã có đủ cơ sở cho một vụ kiện, nhưng các tòa án cũng có thể không đồng ý. Lý do có thể có thể liên quan đến một điều luật, một thiếu sót từ bên bạn, hoặc có thể bên vi phạm có luật sư tốt hơn hoặc tòa án đã cho bên vi phạm lợi ích phía sau. Dù lý do là gì, chi phí của bạn có thể tăng cao nếu mọi thứ không theo ý bạn. Nhiều công ty đã bị phá sản bởi một kết quả bất lợi từ tòa án.
Cần điều tra chặt chẽ nhiều yếu tố để xác định xem việc khởi kiện vi phạm hợp đồng có phải là một hành động hợp lý hay không. Rủi ro có thể là đáng kể!
Bên bị khởi kiện có thể dùng chiến thuật trì hoãn và kháng cáo khiến cho vụ việc kéo dài, gây tốn kém thời gian và chi phí cho bạn.
Xem xét liệu việc khởi kiện có đáng để chịu rủi ro hay không sẽ là yếu tố thúc đẩy bất kỳ quyết định nào về việc có khởi kiện vi phạm hợp đồng hay không.

Bảo vệ trước khiếu nại vi phạm Hợp đồng

Có nhiều cách để một bên tự bảo vệ mình trước việc khiếu nại vi phạm hợp đồng. Một số cơ sở phòng thủ phổ biến thường được đưa ra bao gồm:
 • Sự phù hợp và sự hài lòng: việc thực hiện hợp đồng đã thỏa thuận không được chính xác nhưng vẫn được các bên chấp nhận một cách đầy đủ.
 • Gian lận: sự cố ý gây hiểu lầm của bên kia về mục đích hoặc điều kiện của hợp đồng để khiến bên này ký và thực hiện hợp đồng.
 • Thất vọng: mục đích của hợp đồng đã trở nên không thể đạt được vì một lý do nào đó.
 • Bất khả kháng: việc thực hiện hợp đồng trở nên bất khả thi do các trường hợp ngoài tầm kiểm soát của các bên.
 • Hợp đồng vô hiệu: thiếu một hoặc nhiều yếu tố cơ bản của hợp đồng.
 • Nhầm lẫn: cả hai bên đều nhầm lẫn về mục đích hoặc các điều khoản của hợp đồng ngay từ đầu.
 • Cùng sai: cả hai bên đều đã làm sai dẫn đến vi phạm hợp đồng.
 • Sai lầm đơn phương: hợp đồng có một sai lầm đơn phương quan trọng đối với thỏa thuận và bên kia đã biết hoặc lẽ ra phải biết về sai lầm nhưng không nói gì.
Tóm lại:
Cần dự kiến và chấp nhận một giới hạn những hành vi vi phạm sẽ xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng.
Có nhiều khả năng sẽ có nhiều người thua cuộc hơn là người chiến thắng trong cuộc đấu tố tụng. Chúng ta hãy hy vọng những bài học rút ra từ trải nghiệm tố tụng là tốt và thực sự đáng chú ý vì một điều chắc chắn: Bạn luôn cần phải sẵn sàng!

Khi nói đến việc bảo vệ doanh nghiệp của bạn không bị vi phạm hợp đồng, việc theo dõi hiệu quả thực hiện các nghĩa vụ là rất quan trọng. Bộ công cụ Sổ quản trị hợp đồng từ Chương trình 
huấn luyện Kỹ năng hợp đồng tại LETO Academygiúp bạn quản lý tuân thủ các nghĩa vụ và giảm rủi ro hợp đồng.

---Trần Kiên - Luật sư điều hành---

Để có thêm kỹ năng về Hợp đồng, bạn tham khảo thêm:

----------------------
🎯𝐋𝐄𝐓𝐎 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞𝐠𝐢𝐜 𝐒𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 – 𝑇ℎ𝑎́𝑜 𝑔𝑜̛̃ 𝑚𝑜̣𝑖 𝑛𝑢́𝑡 𝑡ℎ𝑎̆́𝑡!
----------------------
📞Phone: 19006258
📮Email: info@leto.vn
📌Địa chỉ: A11 Toong, 2nd floor, 25T2 Building, Hoang Dao Thuy Str., Cau Giay Dis., Hanoi, Vietnam
🌎Website: https://leto.vn/
#LETO #Strategic #Solution #legal #Tax #Marketing #Fund #Management #HRM #M&A #Analytics #Operation #Transformation 
#RiskManagement #Compliance #LegalHR 
LETO Strategic Solutions
LETO Strategic Solutions
1900 6258
0943393223
Hanoi, Vietnam
Skype:
0943393223
Hàng mới Khuyến mại Liên hệ Giỏ hang