MANAGEMENT CONSULTING
“We give you the strategic solutions to speed up your business”
Book a call from LETO
0
Thông báo

LEGAL ADVICE before entering Vietnam market

Cập nhật:18/03/2020
Lượt xem:1185
Legal advice before entering Vietnam market

05 important issues before starting investment activities

05 vấn đề quan trọng trước khi bắt đầu hoạt động đầu tư 

A foreign investor, when conducting investment in Vietnam, must first understand the Vietnamese laws around the field and line of investment.

Một nhà đầu tư nước ngoài khi tiến hành đầu tư tại Việt Nam thì trước hết nhà đầu tư đó phải nắm rõ được các quy định pháp luật Việt Nam xung quanh lĩnh vực, ngành nghề dự kiến đầu tư.

Based on the basic information about the investment project that investors provide, LETO Invest Consult will appraise, evaluate and give advice on legal issues before investors enter the Vietnamese market.

Dựa trên các thông tin cơ bản về dự án đầu tư mà nhà đầu tư cung cấp, LETO Invest Consult sẽ thẩm định, đánh giá và đưa ra tư vấn về các vấn đề pháp lý trước khi nhà đầu tư bước chân vào thị trường Việt Nam, cụ thể:

Investment conditions (Điều kiện đầu tư)

The investment conditions for foreign investors are the conditions that the investors must satisfy when conducting investment activities, in investment sectors and trades for foreign investors according to provisions of relevant international treaties on investment, laws, ordinances, and decrees.

Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài là điều kiện mà nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng khi thực hiện hoạt động đầu tư trong những ngành, nghề đầu tư có điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại điều ước quốc tế về đầu tư, luật, pháp lệnh và nghị định có liên quan.

Investment conditions for foreign investors include: ratio of ownership of charter capital of foreign investors in economic organizations; form of investment; scope of investment activities; Vietnamese partners are involved in the implementation of investment activities and other conditions in accordance with relevant international treaties on investment, laws, ordinances and decrees.
Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài bao gồm: tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế; hình thức đầu tư; phạm vi hoạt động đầu tư; đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư và điều kiện khác theo quy định tại các điều ước quốc tế về đầu tư, luật, pháp lệnh và nghị định có liên quan.

Forms of investment (Hình thức đầu tư)

Foreign investors may conduct investment in Vietnam through one of the following forms:
Nhà đầu tư nước ngoài có thể thực hiện đầu tư tại Việt Nam thông qua một trong các hình thức:

Investment in establishment of economic organizations;
Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế;
Investment in the form of capital contribution, purchase or shares capital contributions in business organizations;
Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế;
Investment in the form of business cooperation contract (BCC);
Đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh;
Transferring investment projects or cases of receiving investment projects;
Nhận chuyển nhượng dự án đầu tư hoặc các trường hợp tiếp nhận dự án đầu tư khác;
 
LETO Invest Consult will advise enterprises to select the type of investment that best suits the development orientation of the investors; appraising the investor's choice of investment type; helping investors understand the specific characteristics, conditions, and procedures for implementation of the type of investment that the investor chooses.
LETO  Invest Consult sẽ tư vấn cho doanh nghiệp lựa chọn một loại hình đầu tư phù hợp nhất đối với định hướng phát triển của nhà đầu tư; thẩm định phương án lựa chọn loại hình đầu tư của nhà đầu tư; giúp cho các nhà đầu tư hiểu rõ đặc thù, điều kiện, thủ tục thực hiện của loại hình đầu tư mà nhà đầu tư lựa chọn.

Investment incentives (Ưu đãi đầu tư)

These are privileges that investors are entitled to under the provisions of Vietnamese law. When being one of the subjects of application of investment incentives, investors will be entitled to incentives: corporate income tax, import tax, land rent, land using fee, land using tax.
Là những ưu đãi nhà đầu tư được hưởng theo quy định của pháp luật Việt Nam. Khi thuộc một trong các đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư, nhà đầu tư sẽ được hưởng các ưu đãi về: Thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu, tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất.
LETO Invest Consult carries out the analysis of investment plans, optimizing investment incentives that investment projects can be guided; advise on eligibility conditions, application principles and procedures for application of investment incentives.
LETO Invest Consult thực hiện việc phân tích kế hoạch đầu tư, tối ưu hóa những ưu đãi đầu tư mà dự án đầu tư có thể được hường; tư vấn về điều kiện hưởng, nguyên tắc áp dụng và thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư.

Operation duration of investment projects (Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư)

Depending on the investment location, the investment project will have operation duration not exceeding 50 years or not more than 70 years.
Phụ thuộc vào địa điểm đầu tư mà dự án đầu tư sẽ có thời gian hoạt động không quá 50 năm hoặc không quá 70 năm.
Knowing the project's operating time will help investors to have a project development plan, and development orientations suitable to the permitted operation duration according to provisions of law
Việc biết được thời gian hoạt động của dự án sẽ giúp cho các nhà đầu tư có kế hoạch phát triển dự án, có những định hướng phát triển phù hợp với thời hạn cho phép hoạt động theo quy định của pháp luật.

Proposal for investment project (Đề xuất dự án đầu tư)

Investment project proposals play an important role in issuing investment registration certificates. This proposal includes: investors implementing the project, investment objectives, investment scale, investment capital and capital mobilization plan, location, duration, investment schedule, demand. On labor, proposal for investment incentives, impact assessment, socio-economic efficiency of the project. LETO Invest Consult will advise and guide investors in preparing explanations of investment project proposals for submission to competent Vietnamese State agencies.
Đề xuất dự án đầu tư đóng vai trò quan trọng trong việc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.  Đề xuất này bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án. LETO Invest Consult sẽ tư vấn, hướng dẫn nhà đầu tư dựng bản thuyết minh đề xuất dự án đầu tư để gửi cơ quan nhà nước Việt Nam có thẩm quyền.

A thorough preparation is a firm springboard to quickly put the project into operation, achieve investment efficiency and avoid unnecessary risks in the future. Please contact us for more details and advice.
Một sự chuẩn bị chu đáo là bàn đạp vững chắc để nhanh chóng đưa dự án đi vào hoạt động, đạt được hiệu quả đầu tư và tránh những rủi ro không đáng có sau này. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết và tư vấn.

Tham khảo thêm về LETO:
Giới thiệu LETO tại đây!
Các chương trình đào tạo tại LETO tại đây!
Dự án dịch thuật LETOtrans
Dự án sách luật chuyên khảo & sách kinh doanh LETObooks
Liên hệ với LETO qua Facebook: Công ty Luật LETO
Kênh video tư vấn pháp luật miễn phí: Youtube Công ty Luật LETO
Bộ tài liệu pháp lý và quản trị nội bộ Doanh nghiệp: Tài liệu pháp chế
Khóa học Pháp chế Doanh nghiệp chuyên sâu (hỗ trợ đầu ra bởi LETOhr): Khóa học pháp chế


 

LETO Strategic Solutions
LETO Strategic Solutions
1900 6258
Đặt một cuộc hẹn dưới đây để chúng tôi gọi điện tư vấn cho bạn!
Form đăng ký
Gửi thông tin

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

0943393223
A11 Toong, 2nd floor, 25T2 Building, Hoang Dao Thuy Str., Cau Giay Dis., Hanoi, Vietnam
Skype: kientran.lawyer
0943393223
Hàng mới Khuyến mại Liên hệ Giỏ hang