MANAGEMENT CONSULTING
“We give you the strategic solutions to speed up your business”
Book a call from LETO
0
Thông báo

Hướng dẫn soạn thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Cập nhật:21/08/2022
Lượt xem:783

Quản trị công ty là hệ thống quy tắc để đảm bảo cho Công ty được định hướng điều hành và được kiểm soát một cách có hiệu quả vì quyền lợi của cổ đông và những người liên quan đến công ty. Thông thường, các nguyên tắc quản trị công ty bao gồm: 
 • Tuân thủ quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty. 
 • Đảm bảo cơ cấu quản trị hợp lý, hiệu quả.
 • Đảm bảo hiệu quả hoạt động của Hội đồng Quản trị, nâng cao trách nhiệm của Hội đồng quản trị đối với Công ty và cổ đông. 
 • Đảm bảo quyền lợi hợp pháp của cổ đông và những người có liên quan; (v) Đảm bảo đối xử công bằng giữa các cổ đông. 
 • Đảm bảo vai trò, trách nhiệm của những người có quyền lợi liên quan đến Công ty. 
 • Đảm bảo vai trò của nhà đầu tư, thị trường chứng khoán và các tổ chức trung gian trong việc hỗ trợ hoạt động Quản trị Công ty. 
 • Tôn trọng và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên có quyền lợi liên quan trong Quản trị Công ty. 
 • Công bố thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác và công khai minh bạch hoạt động của Công ty; bảo đảm cổ đông được tiếp cận thông tin công bằng.
Cơ sở pháp lý để xem xét và xây dựng nội dung cho Quy chế nội bộ về quản trị công ty chính là Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ phiên bản mới nhất của công ty. Ngoài ra, với các công ty đại chúng, Quy chế cũng phải đảm bảo tuân thủ các quy định của Luật chứng khoán và các quy định về quản trị công ty đại chúng.
Để bảo đảm thực hiện được các nguyên tắc của Quy chế, nội dung Quy chế thường sẽ tập trung quy định về:
 • Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng giám đốc;
 • Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông;
 • Việc đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc/Tổng giám đốc;
 • Các vấn đề khác, như: Quy định về phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc/Tổng giám đốc (Thủ tục tổ chức họp, công tác báo cáo, cung cấp thông tin,…), các vấn đề đánh giá khen thưởng, đãi ngộ, giám sát, xử lý vi phạm;
 • Thủ tục sửa đổi, bổ sung Quy chế và hiệu lực của Quy chế.

Khung nội dung Quy chế nội bộ về quản trị công ty để bạn tham khảo:

PHẦN I: QUY ĐỊNH CHUNG
 1. Mục đích
 2. Phạm vi điều chỉnh
 3. Đối tượng áp dụng
 4. Giải thích thuật ngữ
PHẦN II: SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN TRỊ CÔNG TY
PHẦN III: CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
 1. Quyền của cổ đông 
 2. Trách nhiệm của cổ đông lớn
 3. Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty
 4. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của ĐHĐCĐ
 5. Trình tự, thủ tục họp tại ĐHĐCĐ thông qua nghị quyết bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ
 6. Trình tự, thủ tục thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản
 7. Trình tự, thủ tục thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ bằng hình thức hội nghị trực tuyến 
 8. Thông báo nghị quyết của ĐHĐCĐ ra công chúng
 9. Cách thức phản đối Nghị quyết của ĐHĐCĐ
 10. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên
 11. Tham dự Đại hội đồng cổ đông của kiểm toán viên độc lập
PHẦN IV: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
 1. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị
 2. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị
 3. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị 
 4. Cách thức ứng cử, đề cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị
 5. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên HĐQT
 6. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
 7. Cuộc họp Hội đồng quản trị
 8. Người phụ trách Quản trị Công ty
 9. Các Tiểu ban của Hội đồng quản trị
PHẦN V: BAN KIỂM SOÁT
 1. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát
 2. Nhiệm kỳ, số lượng, thành phần, cơ cấu thành viên Ban kiểm soát
PHẦN VI: TỔNG GIÁM ĐỐC
 1. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc
 2. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc
PHẦN VII: PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC
 1. Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi biên bản, thông báo kết quả họp giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc
 2. Triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị của Tổng Giám đốc và Người điều hành khác của Công ty
 3. Vấn đề Tổng Giám đốc báo cáo, cung cấp thông tin cho Hội đồng quản trị, thực hiện nghị quyết và các vấn đề ủy quyền khác của Hội đồng quản trị 
 4. Phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc và Người điều hành khác
 5. Nguyên tắc phối hợp giữa Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc
 6. Thủ tục phối hợp hoạt động giữa Hội đồng Quản trị, các Tiểu ban của Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc
PHẦN VIII: ĐÁNH GIÁ HÀNG NĂM ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC
 1. Phương thức đánh giá hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban Tổng giám đốc và Người điều hành khác
 2. Tiêu chí đánh giá hoạt động
 3. Xếp loại đánh giá
 4. Khen thưởng và Kỷ luật
PHẦN IX: ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
 • Đào tạo về quản trị Công ty
PHẦN X: NGĂN NGỪA XUNG ĐỘT LỢI ÍCH VÀ GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ QUYỀN LỢI LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TY
 1. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi của các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc và Người điều hành khác
 2. Giao dịch với Người có liên quan
 3. Đảm bảo quyền hợp pháp của các bên có quyền lợi liên quan đến Công ty
CHƯƠNG XI: GIÁM SÁT VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
 1. Giám sát
 2. Xử lý vi phạm
PHẦN XII: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 1. Sửa đổi, bổ sung
 2. Hiệu lực thi hành
PHỤ LỤC 
 • Các sơ đồ mô tả tổ chức/quy trình
 • Các biểu mẫu áp dụng kèm theo
-- Trần Kiên - Luật sư Điều hành LETO --
 
Tham khảo các bài viết liên quan:
 1. MOU là gì?
 2. Bộ tài liệu quản trị Doanh nghiệp
 3. Hiểu Doanh nghiệp - Hiểu pháp chế
 4. 09 tài liệu pháp lý cơ bản và quan trọng trong doanh nghiệp
 5. Tổng quan về PHÁP CHẾ DOANH NGHIỆP
 6. Hướng dẫn đầy đủ về soạn thảo chính sách nội bộ công ty
Tham khảo: ----------------------
🎯𝐋𝐄𝐓𝐎 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞𝐠𝐢𝐜 𝐒𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 - 𝑇ℎ𝑎́𝑜 𝑔𝑜̛̃ 𝑚𝑜̣𝑖 𝑛𝑢́𝑡 𝑡ℎ𝑎̆́𝑡!
----------------------
📞Phone: 19006258
📮Email: info@leto.vn
📌Address: A11 Toong, 2nd floor, 25T2 Building, Hoang Dao Thuy Str., Cau Giay Dis., Hanoi, Vietnam
♻️ Fanpage: LETO Strategic Solutions
🌎Website: https://leto.vn/
#LETO #Strategic #Solution #legal #Tax #Marketing #Fund #Management #HRM #M&A #Analytics #Operation #Transformation 
#RiskManagement #Compliance #LegalHR 
 
LETO Strategic Solutions
LETO Strategic Solutions
1900 6258
info@leto.vn
Hanoi, Vietnam
Skype:
info@leto.vn
Hàng mới Khuyến mại Liên hệ Giỏ hang