MANAGEMENT CONSULTING
“We give you the strategic solutions to speed up your business”
Book a call from LETO
0
Thông báo

Hợp đồng nhượng quyền thương mại - đôi điều cần biết

Cập nhật:18/10/2019
Lượt xem:1223

Hợp đồng nhượng quyền thương mại

Thỏa thuận nhượng quyền phải công bằng và toàn diện. Đây không phải là một tài liệu bán hàng - mà là một hợp đồng pháp lý. Không có thứ gọi là điều khoản mẫu chuẩn sẽ phù hợp với một số hoặc tất cả các doanh nghiệp. Mỗi thỏa thuận nhượng quyền là duy nhất và phù hợp với yêu cầu của các bên tham gia kinh doanh nhượng quyền. 
Luật sư Trần Kiên - Chuyên gia cố vấn


Thỏa thuận nhượng quyền thương mại tốt sẽ đảm bảo rằng nghĩa vụ và quyền của cả hai bên - tức là bên nhượng quyền và bên nhận quyền - được đặt ra theo yêu cầu và hợp đồng cuối cùng có thể thậm chí dài đến 40 trang trở lên.

Điều này không có nghĩa là các thỏa thuận nhượng quyền thương mại là sự cân bằng, bình đẳng về quyền và nghĩa vụ giữa các đối tác kinh doanh. Người nhượng quyền chịu trách nhiệm về toàn bộ mạng lưới kinh doanh - và, đôi khi, điều này có thể có nghĩa là đi ngược lại lợi ích của một bên nhận nhượng quyền cá nhân nào đó vì lợi ích lớn hơn của toàn hệ thống.

Các thỏa thuận nhượng quyền đã được phát triển trong hơn 20 năm nay trên thế giới để đảm bảo rằng các bên nhượng quyền có quyền thích hợp để thực hiện công việc của họ trong khuôn khổ đối xử công bằng và hợp lý cho bên nhận nhượng quyền.

Rất ít luật sư đã đủ quen thuộc với sự phức tạp của các loại thỏa thuận nhượng quyền khác nhau. Thậm chí ít hơn trong số đó có các kỹ năng cần thiết để tư vấn cho doanh nghiệp về cách tốt nhất để cấu trúc Thỏa thuận nhượng quyền thương mại.

Tôi đặc biệt khuyên bạn nên tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp từ một Luật sư nhượng quyền thương mại. Đây là những luật sư có kinh nghiệm chuyên môn về nhượng quyền thương mại - từ thỏa thuận nhượng quyền đến kiện tụng liên quan đến hoạt động nhượng quyền. Người có thể nhìn thấu đáo toàn bộ hành trình và thấy trước được các rủi ro có thể hình thành tranh chấp. Bạn cũng có thể liên hệ tới LETO để có được lời khuyên phù hợp.
LETO Strategic Solutions
LETO Strategic Solutions
1900 6258
0943393223
Hanoi, Vietnam
Skype:
0943393223
Hàng mới Khuyến mại Liên hệ Giỏ hang