MANAGEMENT CONSULTING
“We give you the strategic solutions to speed up your business”
Book a call from LETO
0
Thông báo

Cố vấn pháp lý cho Hội đồng quản trị

Cập nhật:04/10/2019
Lượt xem:448

1. Vai trò của Hội đồng quản trị trong doanh nghiệp

Hội đồng quản trị (HĐQT) là một trong các cơ quan quản trị, điều hành trong mô hình tổ chức và quản lý của Công ty cổ phần. 
Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp năm 2014 (Luật DN) quy định về cơ cấu tổ chức quản lý Công ty cổ phần như sau:
1. Công ty cổ phần có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác:
a) Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp công ty cổ phần có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát;
b) Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp này ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị. Các thành viên độc lập thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành công ty
.”
Như vậy, trong mô hình tổ chức và quản lý của Công ty cổ phần thì Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) là cơ quan có quyền quyết định cao nhất của Công ty. Cơ quan có quyền lực lớn thứ hai sau ĐHĐCĐ là HĐQT. Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị, điều hành của Công ty có quyền nhân danh và quyết định tất cả các vấn đề của Công ty trừ các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. 

2. Tại sao Hội đồng quản trị cần phải được hỗ trợ tư vấn pháp lý?

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp, chúng ta có thể thấy vai trò rất lớn của HĐQT. Đây là cơ quan phải thường xuyên đưa ra các quyết định mang tính chiến lược quan trọng, đưa ra kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty. Các định hướng phát triển Công ty cũng như các vấn đề liên quan đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty đều phụ thuộc ở sự quản lý và điều hành của Hội đồng quản trị. 
Là cơ quan giữ vị trí quan trọng trong quản lý và điều hành doanh nghiệp, HĐQT phải chịu trách nhiệm rất lớn trước các cổ đông của Công ty. Không ít trường hợp, HĐQT do không nắm được các quy định pháp luật dẫn đến các vi phạm nghiêm trọng trong quá trình quản lý điều hành cũng như việc đưa ra các quyết định của mình.
Việc tư vấn pháp lý cho Hội đồng quản trị nhằm giúp cho cơ quan này xác định được rõ phạm vi trách nhiệm, quyền hạn trong việc quản lý điều hành doanh nghiệp. Từ đó, Hội đồng quản trị cũng có được các quyết định chính xác mang lại hiệu quả và phát huy được hết vai trò của một cơ quan quyền lực thứ 2 trong doanh nghiệp.

3. Dịch vụ tư vấn pháp lý cho Hội đồng quản trị từ LETO

Với vai trò là các Chuyên gia cố vấn pháp lý riêng của doanh nghiệp, LETO trực tiếp cố vấn cho Hội đồng quản trị các vấn đề pháp lý sau:
  • Tư vấn cho Hội đồng quản trị trong việc xây dựng quy chế tổ chức và điều hành của Hội đồng quản trị.
  • Tư vấn các vấn đề pháp lý trong các chiến lược, kế hoạch phát triển doanh nghiệp, kế hoạch kinh doanh của Công ty mà Hội đồng quản trị đưa ra trong quá trình quản lý điều hành doanh nghiệp.
  • Tư vấn trực tiếp trong các quyết định đầu tư, quyết định phát triển kinh doanh cho Hội đồng quản trị.
  • Tư vấn cho Hội đồng quản trị các vấn đề liên quan đến báo cáo ĐHĐCĐ và hoạt động tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên, bất thường.
  • Tư vấn cho Hội đồng quản trị trong việc xây dựng các quy chế quản lý và điều hành doanh nghiệp.
  • Tư vấn cho Hội đồng quản trị các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị.

Với nhiều năm giữ vị trí Pháp chế và Trưởng pháp chế tại các Công ty/Tập đoàn, như MBland, Lemon Media, và gần nhất là CANIFA, tôi nhận thấy Nhóm cổ đông và Hội đồng quản trị trong một công ty, giữ vai trò vận hành, thực sự cần được cố vấn pháp lý để giảm thiểu các rủi ro kinh doanh phát sinh từ những quyết định thiếu cân nhắc đến yếu tố pháp lý hoặc rủi ro hình thành tranh hcấp quan hệ cổ đông/nhóm cổ đông nội bộ trong Doanh nghiệp do đánh giá không toàn diện hoặc ghi nhận không đầy đủ, không chính xác các Thỏa thuận cổ đông. LETO sẵn sàng tham gia đồng hành cùng Hội đồng quản trị/Nhóm cổ đông của các Doanh nghiệp để giúp loại bỏ những rủi ro này!

- Ngọc Mai - CEO of LETOlaw

LETO Strategic Solutions
LETO Strategic Solutions
1900 6258
Đặt một cuộc hẹn dưới đây để chúng tôi gọi điện tư vấn cho bạn!
Form đăng ký
Gửi thông tin
0943393223
A11 Toong, 2nd floor, 25T2 Building, Hoang Dao Thuy Str., Cau Giay Dis., Hanoi, Vietnam
Skype: kientran.lawyer
0943393223
Hàng mới Khuyến mại Liên hệ Giỏ hang