MANAGEMENT CONSULTING
“We give you the strategic solutions to speed up your business”
Book a call from LETO
0
Thông báo

08 điểm mới của Luật đầu tư 2020

Cập nhật:24/07/2020
Lượt xem:2275
Sau 06 năm có hiệu lực, Luật Đầu tư năm 2014 đã được sửa đổi, bổ sung nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài. Dưới đây là những điểm mới nổi bật, đáng chú ý của Luật Đầu tư 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021:

1. Bổ sung quy định về ngành, nghề và điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài. 

Một trong những điểm quan trọng của Luật Đầu tư năm 2020 là đã ban hành quy định về việc tiếp cận thị trường của nhà đầu tư nước ngoài.
Chính phủ đã công bố Danh mục ngành, nghề tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài theo hướng “chọn – bỏ”. Danh mục này bao gồm: ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường và ngành, nghề tiếp cận thịt trường có điều kiện. 
Trường hợp các tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được áp dụng điều kiện tiếp cận thị trường thuận lợi hơn điều kiện quy định tại Danh mục ban hành theo quy định mới thì được tiếp tục áp dụng điều kiện theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp. 
Ngoài ra, căn cứ nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận thị trường được xác định dựa trên:
 • Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế;
 • Hình thức đầu tư;
 • Phạm vi hoạt động đầu tư;
 • Năng lực của nhà đầu tư; đối tác tham gia thực hiện hoạt động đầu tư;
 • Điều kiện khác theo quy định tại luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
Việc bổ sung quy định này là phù hợp mục tiêu định hướng phát triển kinh tế đất nước, giúp nhà đầu tư nước ngoài dễ dàng tiếp cận thị trường Việt Nam, bảo đảm thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc.

2. Bổ sung quy định về ưu đãi đầu tư

Luật Đầu tư 2020 đã bổ sung thêm hình thức ưu đãi đầu tư khấu hao nhanh, tăng mức chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế đồng thời mở rộng đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư từ 05 nhóm lên 07 nhóm, trong từng nhóm cũng bổ sung thêm đối tượng. Hai nhóm đối tượng được bổ sung mới đó là:
 • Dự án đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển;
 • Đầu tư kinh doanh chuỗi phân phối sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ và vừa; đầu tư kinh doanh cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa; đầu tư kinh doanh khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

3. Về hệ thống ngành nghề kinh doanh có điều kiện

 • Dịch vụ đòi nợ thuê chính thức bị khai trừ khỏi Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và được chuyển vào Danh mục ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh. Các hợp đồng cung cấp dịch vụ đòi nợ ký kết trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành (01/01/2021) chấm dứt hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành; các bên tham gia giao dịch được thực hiện các hoạt động để thanh lý hợp đồng theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.
 • 24 ngành, nghề kinh doanh bị bãi bỏ khỏi Danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện nhằm xóa bỏ rào cản kinh doanh, bảo đảo quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm, đáng chú ý như:
  • Kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản;
  • Kinh doanh dịch vụ Logistic;
  • Hoạt động dịch vụ của tổ chức trọng tài thương mại;
  • Kinh doanh dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ;
  • Hoạt động của cơ sở phân loại trang thiết bị y tế
  • Kinh doanh dịch vụ kiểm định trang thiết bị y tế
 • Ngoài ra, luật bổ sung 8 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và sửa đổi 14 ngành, nghề có điều kiện.
 Như vậy, tính đến ngày 01/01/2021 hệ thống ngành, nghề kinh doanh có điều kiện bao gồm 227 ngành nghề. 

4. Bổ sung nhiều ngành nghề ưu đãi đầu tư

So với Luật Đầu tư năm 2014, các ngành nghề ưu đãi đầu tư được bổ sung bao gồm:
 • Sản xuất các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ;
 •  Sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển;
 • Giáo dục đại học
 • Bảo quản thuốc, sản xuất trang thiết bị y tế;
 • Sản xuất hàng hóa, cung cấp dịch vụ tạo ra hoặc tham gia chuỗi giá trị, cụm liên kết ngành.

5. Bổ sung quy định về ưu đãi và hỗ trợ đầu tư 

Chính phủ quyết định áp dụng mức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt nhằm khuyến khích phát triển một số dự án đầu tư có tác động lớn đến kinh tế - xã hội, gồm:
 • Dự án đầu tư thành lập mới (bao gồm cả việc mở rộng dự án thành lập mới đó) các trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển có tổng vốn đầu tư từ 3.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 1.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư; trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ;
 • Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 30.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 10.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư.
Mức ưu đãi và thời hạn áp dụng ưu đãi đặc biệt thực hiện theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và pháp luật về đất đai.

6. Có 04 trường hợp không phải bảo đảm thực hiện dự án đầu tư

Nhà đầu tư phải ký quỹ hoặc phải có bảo lãnh ngân hàng về nghĩa vụ ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, trừ 04 trường hợp sau đây:
 • Nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê;
 • Nhà đầu tư trúng đấu thầu thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất;
 • Nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên cơ sở nhận chuyển nhượng dự án đầu tư đã thực hiện ký quỹ hoặc đã hoàn thành việc góp vốn, huy động vốn theo tiến độ quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trên cơ sở nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất khác.

7. Sẽ có dự án đầu tư không được phép gia hạn thời hạn hoạt động

 Khi hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư mà nhà đầu tư có nhu cầu tiếp tục thực hiện dự án đầu tư và đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật thì được xem xét gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư nhưng không quá thời hạn tối đa là 70 năm, trừ các dự án:
 • Dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên;
 • Dự án đầu tư thuộc trường hợp nhà đầu tư phải chuyển giao không bồi hoàn tài sản cho Nhà nước Việt Nam hoặc bên Việt Nam.

8. Bổ sung quy định về ngành nghề cầm đầu tư ra nước ngoài và ngành, nghề đầu tư ra nước ngoài có điều kiện

Từ ngày 01/01/2021, nhà đầu tư Việt Nam sẽ không được phép đầu tư ra nước ngoài các ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế có liên quan; ngành nghề có công nghệ, sản phẩm thuộc đối tượng cấm xuất khẩu theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại thương và các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư.
Ngoài ra, luật cũng nêu rõ các ngành nghề đầu tư ra nước ngoài có điều kiện là ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, báo chí, phát thanh, truyền hình và kinh doanh bất động sản.
Trên đây là những điểm mới nổi bật của Luật Đầu tư 2020 so với Luật Đầu tư hiện hành. Bạn có thể tải toàn văn Luật Đầu tư năm 2020 cuối bài!

--- Nguyễn Tuyết - Ban biên tập LETO Insights ---

----------------------
🎯𝐋𝐄𝐓𝐎 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞𝐠𝐢𝐜 𝐒𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 – 𝑇ℎ𝑎́𝑜 𝑔𝑜̛̃ 𝑚𝑜̣𝑖 𝑛𝑢́𝑡 𝑡ℎ𝑎̆́𝑡!
----------------------
📞Phone: 19006258
📮Email: info@leto.vn
📌Địa chỉ: A11 Toong, 2nd floor, 25T2 Building, Hoang Dao Thuy Str., Cau Giay Dis., Hanoi, Vietnam
🌎Website: https://leto.vn/
#LETO #Strategic #Solution #legal #Tax #Marketing #Fund #Management #HRM #M&A #Analytics #Operation #Transformation 
#RiskManagement #Compliance #LegalHR #Pháp_chế_doanh_nghiệp
LETO Strategic Solutions
LETO Strategic Solutions
1900 6258
info@leto.vn
Hanoi, Vietnam
Skype:
info@leto.vn
Hàng mới Khuyến mại Liên hệ Giỏ hang